Đến tháng 2
Bộ Y Tế đã giải quyết
98%
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật vào lúc 22:00 28/02/2021
Số liệu từ ngày: 01/01/2021)
Đến tháng 2
Bộ Y Tế đã trao đổi
văn bản qua mạng giữa 1433 đơn vị
(Tự động cập nhật lúc 22:00 28/02/2021
Số liệu từ ngày: 01/01/2021)