Đến tháng 1
Bộ Y Tế đã giải quyết
99%
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật vào lúc 22:00 20/01/2022
Số liệu từ ngày: 01/01/2022)
Đến tháng 1
Bộ Y Tế đã trao đổi
văn bản qua mạng giữa 1441 đơn vị
(Tự động cập nhật lúc 22:00 20/01/2022
Số liệu từ ngày: 01/01/2022)