Đến tháng 9
Bộ Y Tế đã giải quyết
98%
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật vào lúc 22:02 21/09/2021
Số liệu từ ngày: 01/01/2021)
Đến tháng 9
Bộ Y Tế đã trao đổi
văn bản qua mạng giữa 1430 đơn vị
(Tự động cập nhật lúc 22:02 21/09/2021
Số liệu từ ngày: 01/01/2021)