Đến tháng 11
Bộ Y Tế đã giải quyết
98%
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật vào lúc 22:02 28/11/2020
Số liệu từ ngày: 01/01/2020)
Đến tháng 11
Bộ Y Tế đã trao đổi
văn bản qua mạng giữa 1438 đơn vị
(Tự động cập nhật lúc 22:02 28/11/2020
Số liệu từ ngày: 01/01/2020)