Đến tháng 9
Bộ Y Tế đã giải quyết
99%
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật vào lúc 22:00 22/09/2020
Số liệu từ ngày: 01/01/2020)
Đến tháng 9
Bộ Y Tế đã trao đổi
văn bản qua mạng giữa 1492 đơn vị
(Tự động cập nhật lúc 22:00 22/09/2020
Số liệu từ ngày: 01/01/2020)