|


Thông báo!
Từ ngày 01/9/2020, Bộ Y tế chính thức triển khai chuyển đổi Hệ thống Quản lý và điều hành văn bản điện tử version 2.0. Đề nghị tất cả các đơn vị truy cập vào Hệ thống theo đường dẫn: https://emoh.moh.gov.vn